Saopštenje o mogućnosti ograničenog rada 10. i 14. januara

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević obavještava javnost o mogućnosti ograničenog rada u ponedjeljak 10. januara i petak 14. januara, koji su proglašeni za neradne dane zaključkom Vlade Republike Srpske.

Na navedene dane mogu da rade u ograničenom radnom vremenu od 8 do 12 časova privredna društva i preduzetnici na području opštine Srbac koji obavljaju trgovinsku djelatnost prehrambenim proizvodima i djelatnost prodavnica mješovite robe, poljoprivrednim apotekama, kao i drugim trgovinskim objektima, ukoliko imaju potrebu da rade na dane navedenih praznika.

Preduzeća i ustanove koja su dužna da rade i u navedene dane, radi zadovoljavanja neophodnih potreba građana, u skladu sa Naredbom načelnika opštine su:

– Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: proizvodnju, distribuciju i isporuku vode u vremenu od 00 do 24 časa, te vrše održavanje vodovodnih i odvodnih instalacija – dežurstvo, u vremenu od 00 do 24 časa,

– Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: koje se odnose na pružanje pogrebnih usluga, kao i čišćenje snijega zavisno od potrebe i vremenskih uslova u vremenu od 00 do 24 časa,

– Teritorijalna vatrogasna jedinica Srbac u vremenu od 00 do 24 časa, odnosno organizovanje dežurstva i pripravnosti zavisno od procjene opasnosti,

– Civilna zaštita u vremenu od 00 do 24 časa, odnosno organizovanje dežurstva i pripravnosti zavisno od procjene opasnosti,

– Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srbac u vremenu od 00 do 24 časa,

– Apotekarske ustanove, prvog dana praznika u vremenu od 10 do 12 časova, a drugog dana praznika od 8 do 12 časova, a na dan praznika koji se ne radi jedan dan u vremenu od 8 do 12 časova, s tim što u navedene dane mora raditi bar jedna ustanova kao dežurna, što se zajedno s ovom naredbom mora istaći na vidnom mjestu apotekarske ustanove, uz obavještenje koja ustanova radi i u kojem radnom vremenu,

– Veterinarske ambulante dužne su u dane praznika organizovati dežurstvo i pripravnost radi pružanja veterinarskih intervencija, kao i organizovati preglede uzoraka mesa u vremenu od najmanje četiri časa, a najduže u redovnom radnom vremenu, s tim što za ove potrebe mora raditi bar jedna stanica/ambulanta kao dežurna, što se zajedno s ovom naredbom i obavještenjem o danima rada i rasporedu radnog vremena ističe na vidnom mjestu,

– Zdravstvene ustanove mogu da organizuju rad u jednoj smjeni radi obezbjeđivanja kontinuiteta pružanja usluga zdravstvene zaštite,

– Ugostiteljski objekti mogu da rade u skladu sa Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području opštine Srbac („Službeni glasnik opštine Srbac“, broj 8/11, 18/13 i 5/17).

– Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju: trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost mogu da rade u dane praznika Republike Srpske u skladu sa članom 7. Odluke o određivanju radnog vremena privrednim društvima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Srbac, („Službeni glasnik opštine Srbac“ broj 2/20).

Na dan praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Jedinice lokalne samouprave su, u dane praznika, dužne postupati u skladu sa odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije odnosno u skladu sa odredbama gradskih/opštinskih štabova za vanredne situacije.

Zaključkom Vlade Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zakonom o Danu Republike Srpske i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske neradni dani su i Nova godina 1, 2. i 3. januar, Badnji dan i Božić 6. i 7. januar i Dan Republike 9. januar.