Produžen konkurs za školovanje i obuku za pilota helikoptera

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske produžilo je rok za prijavu do 11. aprila na konkurs za izbor do pet kandidata iz građanstva za upućivanje na četvorogodišnje školovanje i obuku na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane, Ministarstva odbrane Republike Srbije, studijski program: Osnovne akademske studije Vojno vazduhoplovstvo – pilot helikoptera.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su državljani Republike Srpske, zdravstveno sposobni za školovanje i koji su ostvarili najmanje dobar uspjeh tokom svih godina školovanja i na polugodištu završnog razreda, odnosno minimalno vrlodobru ocjenu iz vladanja tokom školovanja, te da se protiv njih ne vodi krivični postupak.Kandidati moraju biti rođeni 1999. godine ili kasnije a potrebno je da su završili četvorogodišnju srednju školu, odnosno da pohađaju četvrti razred srednje škole.

Potrebno je da ispunjavaju i druge opšte i posebne uslove koji su navedeni u konkursu koji se može pročitati klikom na link: http://education.muprs.org/produzen-rok-za-prijavu-na…/ gdje se može preuzeti i prijavni obrazac i potvrda o prijavi na konkurs.

Selekcija i izbor kandidata sastoji se iz tri dijela: prvi dio selekcije kandidata realizuje MUP Srpske, drugi i treći dio selekcije kandidata vršiće se na Vojnoj akademiji u Beogradu. Selekcija će uključivati provjere znanja iz matematike i provjeru fizičkih sposobnosti kandidata, te psihološku i medicinsko-zdravstvenu procjenu.

Konačni izbor kandidata koji će biti upućeni na školovanje utvrđuje MUP Srpske.Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresi: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Uprava za policijsku obuku, Banja Luka, Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 10-A. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sve potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet stranici Uprave za policijsku obuku (www.education.muprs.org) na broj telefona 051/333-606.