Javni poziv za sufinansiranje estetskog uređenja fasada i poboljšanja energetske efikasnosti

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti opštine Srbac raspisalo je javni poziv za sufinansiranje radova na realizaciji projekata estetskog uređenja fasada i poboljšanja energetske efikasnosti objekata kolektivnog stanovanja na području opštine Srbac.

Pravo učešća imaju sve zajednice etažnih vlasnika koje su registrovane kod nadležnog Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti opštine Srbac, za objekte koji su izgrađeni prije 24.05.2013 godine.

Projekti koji se mogu sufinansirati moraju da se odnose na radove koji utiču na estetsko uređenje fasade objekata (oštećena, estetski neuredna i po život i zdravlje ljudi i okolinu opasna fasada – sanacija postojećih fasada).

Isto tako, sufinansiranje se može vršiti i u slučajevima kada se pored estetskih radi i na poboljšanju energetskih karakteristika objekata (toplotna izolacija objekta, zamjena fasadne stolarije i toplotna izolacija krovova ili tavanica poslednje etaže).

Učešće opštine Srbac u sufinansiranju projekata je u visini do 40% od planiranih sredstava investicije prema predračunu, odn. do maksimalno 7.000 KM po projektu, što može uključivati i sredstva za pribavljanje potrebne dokumentacije (predmjer i predračun, idejni projekat sa mjerama zaštite od požara…).

USLOVI:

1. Da je zajednica etažnih vlasnika registrovana kod nadležnog organa,

2. Da je donesena Odluka o učešću u obnovi i sanaciji fasada potpisanu od strane ovlaštenog predstavnika ZEV-a ovjerenu pečatom (najmanje 2/3 vlasnika dalo saglasnost) ili Zajednička izjava najmanje 2/3 vlasnika ovjerena kod nadležnog organa (opština ili notar),

3. Da je objekat sagrađen prije 24.05.2013 godine i da je legalan ili da se može naknadno legalizovati,

4. Da je urađen predmjer i predračun radova (može i ponuda) i detaljan tehnički opis objekta i radova ovjeren i potpisan od ovlašćenog pravnog ili stručnog fizičkog lica (koje posjeduje licencu za projektovanje, nadzor ili građenje izdata od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske),

Prilikom izrade predmjera boju fasade potrebno je usaglasiti sa Odjeljenjem za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti opštine Srbac.

Postupak za izbor objekta za sufinansiranje provodi komisija koju imenuje načelnik opštine. Komisija se sastoji od predsjednika, dva člana i sekretara bez prava glasa.

Nakon sprovedenog Javnog poziva za sufinansiranje projekata po okončanom Javnom pozivu Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne djelatnosti opštine Srbac pregleda pristigle zahtjeve i cijeni dostavljenu dokumentaciju.

Kompletne spise predmeta sa urednim zahtjevima odjeljenje predaje komisiji na ocjenu i rangiranje. Odluku o izboru objekata koji će se sufinansirati donijeće načelnik opštine na prijedlog komisije.

Vlasnik objekta koji nije rangiran za dodjelu grant sredstava ima pravo prigovora u roku sedam (7) dana od dana objave rang liste, a načelnik o istom mora odlučiti u roku do tri (3) dana od prijema prigovora.

Na osnovu konačne odluke o rang listi, Načelnik opštine zaključiće Ugovore sa izabranim korisnicima grant sredstava, kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze.

Utvrđivanje rang liste vršiće se po sledećim kriterijima:

1. Procenat sopstvenog učešća

– minimalno 60 % – 1 bod;

– 61-70 % – 2 boda;

– 71-80 % – 3 boda;

– 81-90% – 4 boda; i

– preko 90% – 5 bodova.

2. Godina izgradnje objekta

– starost preko 50 godina – 5 bodova;

– starost od 40-50 godina – 4 boda;

– starost od 30-40 godina – 3 boda;

– starost od 20-30 godina – 2 boda; i

– starost manja od 20 godina – 1 bod.

3. Plaćena komunalna naknada unazad tri godine (svi vlasnici/suvlasnici)

– plaćena – 1 bodova; i

– neplaćena – 0 bodova.

4. Plaćen porez na nepokretnost za prethodnu godinu (svi vlasnici/suvlasnici)

– plaćen – 1 bod; i

– neplaćen – 0 bodova.

5. Opšte stanje objekta

– dobro – 2 boda;

– zadovoljavajuće – 3 boda,

– loše – 4 boda; i

– opasno po život i zdravlje ljudi – 5 bodova.

6. Broj mjera na objektu:

– samo estetsko uređenje i/ili jedna od mjera na unapređenju EE objekta – 1 bod;

– dvije mjere na unapređenju EE objekta – 2 boda;

– tri ili više mjera na unapređenju EE objekta – 5 bodova;

7. Osiguranje objekta kod pravnog lica

– ima – 1 bod; i

– nema – 0 bodova.

8. Lokacija objekta

– prva gradska zona – 5 bodova;

– druga gradska zona – 4 boda;

– treća gradska zona – 3 boda;

– četvrta građevinska zona – 2 boda i

– peta građevinska zona – 1 bod.

Ukoliko dva ili više podnosilaca zahtjeva ostvare jednak broj bodova rangiranje će se izvršiti po redoslijedu pristizanja zahtijeva.

Komisija utvrđuje opšte stanje objekta i cijeni vrijednost radova iskazanu u ponudi (predmjer i predračun radova) obilaskom svakog pojedinačnog objekta za koji je podnijeta prijava i koji ispunjava opšte uslove utvrđene u javnom pozivu.

Uz PRIJAVU dostaviti:

Rješenje o o upisu u registar ZEV-a ili Uvjerenje o registraciji ZEV-a (ovjerena kopija),

Uvjerenje o poreskoj registraciji ZEV-a (ovjerena kopija),

Transakcioni račun ZEV-a (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke),

Odluka ZEV-a ili Zajednička izjava vlasnika objekta, za radove za koje se prijavljuju,

Fotokopiju ličnog dokumenta vlasnika objekta, odn. stanara u registrovanom ZEV-u koji su izglasali Odluku o učešću u obnovi i sanaciji fasade (ako se ovjerava izjava stanara u opštini, ovaj dokaz se ne dostavlja)

Predmjer i predračun radova (može i ponuda) i detaljan tehnički opis objekta i radova ovjeren i potpisan od pravnog lica ili samostalnog preduzetnika ili stručnog fizičkog lica (koje posjeduje licencu za projektovanje, nadzor ili građenje),

Dokaz o vlasništvu (list nepokretnosti, zemljišnoknjižni izvadak, posjedovni list ili drugi dokaz)

Dokaz o starosti i legalnosti objekta (građevinska dozvola, upotrebna dozvola, rješenje o legalitetu/rješenje o legalnosti) – dovoljan je jedan dokument od navedenih,

Dokaz o plaćanju poreza na nepokretnost,

Dokaz o plaćanju komunalne naknade, i

Potvrdu da se postupak naknadne legalizacije može pozitivno okončati (samo za nelegalne objekte za koje je pokrenut postupak legalizacije prije ovog javnog poziva).

Nakon rangiranja korisnika grant sredstava, korisnik može prije zaključenja Ugovora sa izvođačom dostaviti novu, povoljniju ponudu za radove, a ista će biti prihvatljiva u koliko ispunjava i druge uslove iz Odluke o sufinansiranju realizacije projekata estetskog uređenja fasada i poboljšanja energetske efikasnosti objekata kolektivnog stanovanja („Službeni glasnik opštine Srbac“, broj 1/22), te korisnik neće biti rangiran ponovo, a dodjela sredstava biće isplaćena po novoj ponudi.

Odabrani korisnici će biti u obavezi dostaviti jedan originalni primjerak Ugovora o izvođenju radova po njegovom potpisivanju, kao i okončanu situaciju nakon realizacije ugovorenih radova.

Opština Srbac će grant sredstva isplatiti u roku 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane komisije/lica zaduženog za praćenje izvršenja ugovora.

Načelnik opštine imenovaće komisiju ili lice iz prethodnog stava, a korisnik sredstava je dužan omogućiti nesmetan rad i razmotriti u pisanoj formi sugestije.

Dodjeljenja sredstva uplatiće se na žiro-račun zajednice etažnih vlasnika.

Svi radovi moraju biti završeni u tekućoj budžetskoj godini i najkasnije u roku od 90 (devedeset) dana od dana zaključivanja ugovora.

Prijave na javni poziv dostavljaju se na adresu ”Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti opštine Srbac, Trg Boraca 1, 78420 Srbac”, direktno na protokol ili putem pošte preporučeno, u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom ,, Prijava na javni poziv za sufinansiranje radova na realizaciji projekata estetskog uređenja fasada i poboljšanja energetske efikasnosti objekata kolektivnog stanovanja na području opštine Srbac – ne otvarati“.

Rok za podnošenje prijava je do 21. marta 2022. godine do 15:00 časova.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Tekst javnog poziva i prijavu možete preuzeti klikom na link: https://srbac-rs.com/javni-poziv-za-estetsko-uredjenje-fasada/