SPC sutra proslavlja Svetog Jovana Krstitelja

Srpska pravoslavna crkva i vjernici sutra slave Svetog Jovana Krstitelja, praznik posvećen svetitelju i proroku koji je krstio Isusa Hrista na rijeci Jordan.

Praznik Sveti Jovan Krstitelj, koga slavi Srpska pravoslavna crkva, posvećen je Isusovom rođaku, poznatom kao Jovan Preteča.

Jovan se zove Krstitelj, jer je, po vjerskom učenju, krstio Isusa Hrista, a Preteča zato što je najavljivao Hristov dolazak..

U narodu postoji običaj da se ljudi na Jovanjdan bratime i kume, jer se Jovan smatra uzorom karaktera i poštenja.

Vernici, bilo pravoslavci ili katolici, vrlo često daju Jovanovo ime svojoj deci. Pravoslavci slave krsnu slavu Svetog Jovana, a katolici obično slave imendan.

Procenjuje se da je Sveti Jovan po broju onih koji ga slave na trećem mestu među Srbima. Najviše se slave Sveti Nikola i Sveti Arhanđel Mihail.

Zabrana lova sa psima od 15. januara do 31. jula

U januaru i februaru u lovačkom udruženju “Srna” u Srpcu tradicionalno se organizuje sekcijski i grupni lov na predatore, a istovremeno se priređuju i zajednička druženja lovaca.

U udruženju kažu da će biti nastavljeno sa ovim aktivnostima ali će sve biti prilagođeno mjerama koje nadležni organi preduzimaju protiv širenja pandemije virusa korona, od ograničenog broja ljudi na jednom mjestu do socijalne distance.

Predsjednik udruženja Goran Savanović upozorava lovce da je prema odredbama Zakona o lovstvu zabranjen lov sa psima od 15. januara do 31. jula. Divljač je prema ovom zakonu zabranjeno uznemiravati u navedenom periodu kretanjem kroz lovište prevoznim sredstvima s oružjem i sa psima.

“Za prekršaj i nepoštovanje ovih pravila zakon je predvidio oštre kazne za pravno lice, odnosno korisnika lovišta u iznosu od 10 do 30 hiljada KM, dok se kazne za odgovorno lice u pravnom licu kreću od 500 do 1.500 KM”, rekao je Savanović.

On dodaje da je zakonodavac predvidio i kaznu za fizičko lice, odnosno lovca, ali i one koji nisu lovci.

“Zakonom je za te osobe predviđena kazna od 1.000 do 3.000 KM”, naglasio je Savanović.

Zamoljavaju se svi lovci, prvenstveno predsjednici sekcija i lovnici da ispoštuju zabranu lova sa psima u navedenom periodu kako se ne bi nanijela šteta udruženju.

“Protiv svih koji ne ispoštuju odredbe zakona i zabranu lova sa psima preduzeće se disciplinske i prekršajne mjere”, istakao je Savanović.

Treća sjednica Skupštine opštine Srbac u utorak 26. januara

Predsjednik Skupštine opštine Miloš Budić zakazao je za utorak, 26. januara, treću sjednicu lokalnog parlamenta na kojoj će se naći 30 tačaka dnevnog reda.

Sjednica počinje u 10 časova.

Dnevni red:

 1. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Srbac za 2021. godinu,
 2. Prijedlog Programa komunalnog uređenja mjesta Srpca u 2021. godini,
 3. Prijedlog Programa mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminacju i eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Srbac za 2021. godinu,
 4. Prijedlog Plana sistematske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji opštine Srbac za 2021. godinu,
 5. Prijedlog Programa sistematske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji opštine Srbac za 2021. godinu,
 6. Prijedlog Plana rada i finansiranja sistema protivgradne zaštite opštine Srbac za 2021. godinu,
 7. Izvještaj o radu Sistema protivgradne preventive na području opštine Srbac u sezoni 2020. godine,
 8. Izvještaj o uspjehu i vladanju učenika na kraju drugog polugodišta školske 2019/2020. godine,
 9. Izvještaj o upisu učenika u prve razrede osnovnih i srednjih škola u školskoj 2020/2021. godini,
 10. Izvještaj o ostvarenju Akcionog plana implementacije razvojnih projekata Opštine Srbac za 2019. godinu,
 11. Izvještaj o utrošku sredstava za nagrade maturantima za 2020. godinu na području opštine Srbac,
 12. Informacija o realizaciji Programa korišćenja sredstava za podsticaj zapošljavanja za 2019. godinu,
 13. Informacija o utrošku novčanih sredstava za projekte omladinskih neformalnih grupa u 2020. godini na području opštine Srbac,
 14. Informacija o realizaciji programa o utrošku novčanih sredstava posebnih namjena za razvoj nerazvijenih dijelova opštine Srbac prikupljenih od korisnika šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske u 2020. godini na području opštine Srbac,
 15. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje:
  a) sekretara Skupštine opštine Srbac,
  b) načelnika odjeljenja Opštinske uprave opštine Srbac,
  v) predsjednika i članova Odbora za žalbe opštine Srbac.
 16. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na prijedlog Plana upisa učenika u prvi razred JU Centar srednjih škola „Petar Kočić“ za školsku 2021/22. godinu,
 17. Prijedlog Odluke o određivanju iznosa novčanog učešća roditelja za boravak djece u JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Srbac za 2021. godinu,
 18. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije razvojnih projekata opštine Srbac za period 2021-2023. godine,
 19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama,
 20. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta „Sportska dvorana i trgovački centar“ u KO Srbac Mjesto,
 21. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog m² korisne površine stambenog i poslovnog prostora za područje opštine Srbac za 2021. godinu,
 22. Prijedlog Odluke o visini naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta za 2021. godinu,
 23. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni u KO Crnaja,
 24. Prijedlog Odluke o zamjeni neizgrađenog građevinskog zemljišta opštine Srbac za građevinsko zemljište Božić Dobrice i Božić Stojana iz Srpca,
 25. Prijedlozi Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta:
  a) Šaula Željku iz Srpca, u KO Srbac Selo,
  b) Ćulum LJubomiru iz Srpca, u KO Rasavac,
  v) Rac Bosiljki iz Srpca, u KO Crnaja i
  g) Aleksić Draganu iz Ćukala, u KO Rasavac.
 26. Prijedlog rješenja o imenovanju:
  a) Komisije za statut i propise,
  b) Komisije za budžet i finansije,
  v) Komisije za ljudska prava, nadzor, predstavke i pritužbe građana,
  g) Komisije za mjesne zajednice, saradnju sa opštinama i gradovima,
  d) Komisije za boračka pitanja,
  đ) Komisije za nagrade i priznanja,
  e) Komisije za vjerska pitanja,
  ž) Komisije za pitanja mladih,
  z) Komisije za poslove iz stambene oblasti,
  i) Komisije za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa,
  j) Odbora za društveni položaj žene i ravnopravnost među polovima,
  k) Odbora za praćenje primjene Etičkog kodeksa Skupštine opštine Srbac,
  l) Odbora za zdravlje,
  lj) Savjeta za poljoprivredu i
  m) Savjeta za sport.
 27. Prijedlog rješenja o utvrđivanju liste stručnjaka za imenovanje Konkursnih komisija za prijem službenika Opštinske uprave opštine Srbac,
 28. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Srbac,
 29. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor Odbora za žalbe opštine Srbac,
 30. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.

Požar u kamionu KP,,Komunalac“ Srbac

Iz Komunalnog preduzeća ,,Komunalac“ Srbac pozivaju građane da ne bacaju pepeo zajedno sa ostalim komunalnim otpadom kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

Naime, danas u toku dana prilikom odvoza komunalnog otpada na području opštine Srbac došlo je do požara na kaminu KP,,Komunalac“, a uzrok je to što se u otpadu nalazio žar, koji je zapalio ostali otpad u kamionu, pa je moglo doći do kobnih posljedica po radnike i totalne štete na vozilu.

Brzom intervencijom Terirorijalne vatrogasne jedinice Srbac požar je saniran, te je spriječeno širenje vatre, a time i ozbiljne posljedice do kojih je moglo doći.

,,Zamoljavamo građane da pepeo i žar ne bacaju zajedno sa ostalim otpadom, kako bi se izbjegle ovakve situacije. Na sreću, najgore posljedice danas su izbjegnute i svi radnici su dobro“, kaže direktor KP ,,Komunalac“ Srbac i dodaje da će se, ukoliko građani ne budu vodili računa, morati pristupiti kaznenim mjerama.

Održana 15.sjednica Upravnog odbora Lovačkog saveza RS

Predsjednik Lovačkog udruženja ,,Srna” Srbac Goran Savanović prisustvovao je sjednici  Upravnog odbora Lovačkog saveza Republike Srpske koja je održana u petak u Višegradu.

 Na sjednici su usvojeni Plan rada Upravnog odbora Lovačkog saveza Republike Srpske u 2021. godini,  Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 14.sjednice, Odluka o nabavci lovačkih odjela za sve lovočuvare u lovačkim udruženjima o trošku LSRS. Potvrđena je odluka o visini članskog doprinosa za 2021.godinu koja iznosi 19KM po svakom lovcu. Na projedlog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske, a zbog uočenih problema u radu lovačkih udruženja i saveza, imenovana je komisija koja treba da sačini radni materijal Izmjena i dopuna Statuta Lovačkog saveza,sa kojim bi se izvršilo uslađivanje statuta lovačkih udruženja.

 Kako nas je informisao predsjkednik LU Srna Srbac Goran Savanović posebnu pažnju privukla je instrukcija o statusu lovaca koji ne posjeduju validno uvjerenje o položenom lovačkom ispitu iz perioda do 1992 g. i u periodu od 1992. do 1994. Godine, te sva lovačka udruženja moraju izvršiti analizu postojanja dokumenata koji dokazuju članstvo i položen lovački ispit te zatražiti da se lovci aktivno uključe u dokazivanje svog položenog ispita.Kao dokaz moći će poslužiti članska karta, oružni list, trofejni list iz tog perioda i slično.Proces dokazivanja ispravnosti ili eventualnog naknadnog polaganja lovačkog ispita treba da se završi do 1.avgusta 2021.godine,nakon čega će svi lovci koji pozitivno regulišu svoj status biće evidentirani u jedinstveni registar lovaca članova LSRS.

Savanović kaže da je Upravni odbor jednoglasno za naredni četvorogodišnji mandatni period za Sekretara LSRS imenovao Živojina Lazića iz Crnjelova koji je i do sada obavljao ovu dužnost, a što se tiče LU Srna Srbac ističe da su u Komisiju za informisanje izabran je Milutin Kojić, a u Komisiju fonda solidarnosti izabran je Goran Tatić. Usvojen je i Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju te zaključeno da zbog pandemije list Lovac bar u prvoj plovini godine bude rađen u elektronskoj verziji/lovci.rs/ a potom i u štampanoj verziji. Sjednici Upravnog odbora prisustvovao je Predsjednik LU “Srna” Srbac u svojstvu člana Upravnog odbora Lovačkog saveza Republike Srpske

Od subote do danas četvoro novozaraženih virusom korona, jedno lice preminulo

DCIM\100MEDIA\DJI_0165.JPG

Na teritoriji srbačke opštine od subote 16. do ponedjeljka 18. oktobra registrovana su četiri nova slučaja virusa korona u Srpcu, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

U Domu zdravlja u Srpcu za sada raspolažu podacima o dvije starije muške osobe koje su zbog težih simptoma smještene na bolničko liječenje, dok su preostale dvije osobe testirane u bolničkim ustanovama u okruženju. U istom periodu preminulo je i jedno lice koje je bilo na bolničkom liječenju, a koje je pored niza hroničnih oboljenja bilo pozitivno na virus korona.

Zaključno sa današnjim danom, na području srbačke opštine se 60 lica nalazi u kućnoj izolaciji od čega je 14 aktivno pozitivno na novi virus. Od početka pandemije, ukupno je zaraženo 530 osoba od čega se oporavilo 494 a preminula su 22 lica.

Iz Opštinskog štaba za vanredne situacije apeluju građanima da se i dalje pridržavaju svih propisanih mjera koje su novom naredbom produžene do 1. februara.

SPC sutra proslavlja Bogojavljenje

Srpska pravoslavna crkva /SPC/ proslaviće sutra Bogojavljenje, praznik krštenja Isusa Hrista kojim je počela njegova misija i propovijedanje hrišćanske vjere.

Isusa Hrista je na rijeci Јordan krstio Јovan Krstitelj koji je ljude krštavao, pripremajući ih tako za dolazak Mesije.

Bogojavljenje je jedan od najvećih hrišćanskih praznika, jer se smatra da su se u trenutku krštenja prvi put zajedno pojavili Otac, Sin i Duh Sveti, čime je prvi put objavljena tajna Svete Trojice koji su postali simbol vjere.

Na ovaj praznik u hramovima se osveštava Bogojavljenska vodica koja se smatra ljekovitom i zaštitom od nečistih sila. Bogojavljenska voda čuva se u kućama do sljedećeg velikog vodoosvećenja.

Na praznik Bogojavljenja, prema našem narodnom običaju, vjernici se pozdravljaju sa “Bog se javi!” i “Vaistinu se javi!”.

U mnogim gradovima i mjestima održava se takmičenje plivača u vađenju Časnog krsta iz vode.

Narodna biblioteka Srbac: Od 25.do 30.januara članarina po cijeni od 1 KM

Narodna biblioteka Srbac i ove godine, povodom Svetog Save, organizuje učlanjenje čitalaca po simboličnoj cijeni od 1 KM.

Direktor biblioteke Branko Savanović kaže da će se korisnici usluga biblioteke, po simboličnoj cijeni članarine moći učlaniti od 25.do 30.januara 2021.

,,Građani ovu pogodnost mogu iskoristiti od ponedjeljka do petka u terminu od 7 do 17 časova i u subotu od 8 do 12 časova.  Ovo je naša tradicionalna aktivnost koju organizujemo u sklopu proslave prvog srpskog svetitelja i prosvetitelja Svetog Save, a kako bi se izbjegle gužve i dala mogućnost većem broju čitalaca da dođu, odlučili smo da učlanjenje traje cijelu radnu sedmicu“, izjavio je Savanović i ovom prilikom svim građanima poželio sve najbolje u 2021.godini.

Javni poziv za privredne subjekte, ​750 000 evra za zapošljavanje i konkurentnost


U okviru Challenge Fund-a otvoren je Šesti poziv za dostavljanje prijedloga projekata.

Cilj predmetnog poziva je podrška privrednim subjektima sa inovativnim idejama, proizvodima i uslugama koje mogu dovesti do povećanje zaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

Prihvatljivi podnosioci projektnih prijedloga moraju:

– imati status privrednog subjekta;
– biti registrovani u BiH ili Švedskoj;
– obavljati registrovanu djelatnost najmanje šest mjeseci do dana objave Poziva;
– biti profitno orijentisani;
– osigurati 50% sufinansiranja.

Ukupni budžet namijenjen za sufinansiranje projekata u okviru ovog poziva je 750 000 evra.

Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 12. februar 2021. godine do 16:00 časova.

Challenge Fund osnovala je Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) kao instrument za podršku inovativnim projektima i procesima u BiH. Fond pruža aplikantima priliku da dobiju jednokratnu finansijsku podršku za prevazilaženje rizika koje uključuju inovacije, istraživanje i razvoj.

Sutra Krstovdan

Srpska pravoslavna crkva slavi Krstovdan kao uspomenu na prve hrišćane koji su primili vjeru na početku hrišćanske propovijedi. Praznik se vezuje za slavu krštenja Gospoda Isusa Hrista kao i za dan posvećen Svetom Jovanu Krstitelju koji ga je krstio u rijeci Jordanu.

Krstovdan se obilježava uoči Bogojavljenja, prvi je dan nakon Božića kada vjernici ponovo poste, bez obzira na to na koji je dan u nedelji i vjernici bi sutra trebalo da se pridržavaju strogog posta. “Ko se krstom krsti,taj Krstovdan posti”, kaže izreka.

Dan treba provesti na hljebu i vodi, dok je hrana životinjskog porijekla strogo zabranjena. Dozvoljeno je jedenje grožđa, dok je drugo voće zabranjeno. Na Krstovdan su se, tvrde istoričari, ranije jeli i ostaci badnjedanskog pasulja.

U pravoslavnim hramovima se na zimski Krstovdan služi liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, uz ritual osvećenja vode. Moli se da voda bude na izbavljenje od grijehova, za iscjeljenje i očišćenje duša i tijela, na osvećenje srca i uma i na svaku izvrsnu korist, da ona bude voditelj u vječni život i odgoni svaki nasrtaj vidljivih i nevidljivih neprijatelja.

Krstovdanska voda se dijeli vjernicima i, slično kao za Bogojavljanje (19. januar), čuva se u kući tokom cijele godine zarad zdravlja i napretka doma.

U nekim krajevima naše zemlje postoji običaj da se uoči praznika krst stavi u vodu i unese u crkvu. Ako se krst zaledi, vjeruje se da će godina biti rodna i zdrava, a ako se to ne dogodi, biće oskudna i bolešljiva.

Dovoljno je ponijeti krstovdansku vodu u manjoj boci, i čuvati je tokom godine, koristeći je u izuzetnim prilikama.

Nakon Krstovdana i Bogojavljenje slavi se Sveti Jovan (20.januar), koji je krsna slava velikog broja vernika u našoj zemlji.