Gost Programa Nacelnik opstine Mladjan Dragosavljevic

Dnevne Novosti 25 12 2020

Dnevne Novosti 24 12 2020

Dnevne Novosti 23 12 2020

Dnevne Novosti 22 12 2020

Dnevne Novosti 21 12 2020

Gost Programa Goran Plotan

Dnevne Novosti 18 12 2020

Dnevne Novosti 17 12 2020

Dnevne Novosti 16 12 2020